Hair Staff

ALI ROSE 
ALI ROSE 

Hair Designer

Shannon
Shannon

Hair Designer

Jenn
Jenn

Hair Designer

Cori
Cori

Hair Designer

Jaime

Hair Designer

Katrina
Katrina

Hair Designer

Heather P
Heather P

Hair Designer

Jessie
Jessie

Hair Designer

Janice
Janice

Hair Designer

Kelly
Kelly

Hair Designer

Morgan
Morgan

Hair Designer

Alex
Alex

Hair Designer & Barber

Khristina
Khristina

Hair Designer

Kym C.
Kym C.

Hair Designer