Hair Staff

Jaime
Jaime

Master Hair Designer

Shannon
Shannon

Master Hair Designer

Cori
Cori

Master Hair Designer

Jenn
Jenn

Master Hair Designer

Heather
Heather

Master Hair Designer

Katrina
Katrina

Hair Designer

Jessie
Jessie

Hair Designer

Amber R
Amber R

Hair Designer

Janice
Janice

Hair Designer

Alex
Alex

Hair Designer

Khristina
Khristina

Hair Designer

Kym C
Kym C

Hair Designer

Apiphany
Apiphany

Hair Designer

Luke
Luke

Fresh Talent Hair Designer

Naomi
Naomi

Fresh Talent Hair Designer

Mikie
Mikie

Fresh Talent Hair Designer

Haley
Haley

Fresh Talent Hair Designer