Hair Staff

Jaime
Jaime

Master Hair Designer

Shannon
Shannon

Master Hair Designer

Cori
Cori

Master Hair Designer

Jenn
Jenn

Master Hair Designer

Katrina
Katrina

Hair Designer

Jessie
Jessie

Hair Designer

Janice
Janice

Hair Designer

Alex
Alex

Hair Designer

Kym
Kym

Hair Designer

Apiphany
Apiphany

Hair Designer

Mikie
Mikie

Fresh Talent Hair Designer

Haley
Haley

Fresh Talent Hair Designer

Allie
Allie

Fresh Talent Hair Stylist

Lauren
Lauren

Fresh Talent Hair Designer

Yana
Yana

Fresh Talent Hair Designer